Menu
Obec Dolany
Dolany nad Vltavou

Postup při vyřizování žádostí

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 SB., O svobodném přístupu k informacím

Kdo může o informaci požádat? 

Je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

Kdo informace poskytne? 

Kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy se informace neposkytne?

Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost.
Jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v polit. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství.
Jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení.
Pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán.

Jak se o informaci žádá? 

Ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení.
Písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná. 

Co musí písemná žádost obsahovat? 

Musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží).

Jaký bude postup povinného orgánu?

Je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů.

Co když orgán žádosti nevyhoví? 

Pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.
Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví? 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Komu se odvolání posílá? 

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat.

Kdo o odvolání rozhodne? 

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce.
Ten, kdo o dovolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal.
Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát?

Obecní úřad Dolany bude po žadatelích požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyhledáváním informací:
za každou započatou hodinu 200,- Kč
vyhotovení 1 ks kopie formátu A4 -2,50 Kč
poštovné - dle sazebníku České pošty

Kde lze o poskytnutí informace žádat? 

Místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je Obecní úřad Dolany v úředních hodinách. 

Postup při vyřizování stížností a podnětů se řídí Organizačním řádem Obecního úřadu Dolany. 

Evidencí stížností a podnětů, včetně petic, a vedením přehledu o jejich vyřízení je pověřena pracovnice sekretariátu. Stížnosti proti pracovníkům úřadu vyřizuje přímý nadřízený pracovníka čili starosta.
Opakuje-li stěžovatel znovu stížnost, která neobsahuje nové skutečnosti, není nutno příjem stížnosti potvrzovat ani prošetřovat, stížnost se odkládá.
U anonymního podání se prověří opodstatněnost, výsledek šetření se nesděluje. Stížnost, kterou není třeba prošetřovat, musí být vyřízena do 10 dnů, v ostatních případech do 30 dnů. 
O prodloužení 30 denní lhůty (jen ve výjimečných případech) musí vyřizovatel neprodleně informovat stěžovatele. 
O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva s uvedením, zda je stížnost oprávněná, či nikoliv. 
Starosta obce Dolany odpovídá za vyřízení stížnosti v rámci své působnosti

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

12.4.2024 15:20

Aktuální výška:

206 cm

12.4.2024 11:59

Aktuální výška:

453 cm

12.4.2024 15:20

Aktuální výška:

226 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Dolánky normální
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež normální
LG Husinec-Řež normální

Nenaletet.cz

Nebát se a nenaletět

Projekt Nenaletet.cz přináší objektivní, ověřené a fakty podložené informace o aktuálních tématech. Pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale jsou také terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků. 

Informační platformu provozuje Ministerstvo vnitra.

Mohlo by Vás zajímat

Naši partneři