Menu
Obec Dolany
Dolany nad Vltavou

Hodnocení povodně 2002

1/ Průběžný záznam vodních stavů a průtoků.

Situace je průběžně popsána v povodňovém deníku, jehož opis předkládám jako přílohu v závěru hodnocení. Průtoky na našem katastru jsou prakticky stejné jako na měřeném úseku, což je pro nás Praha – Chuchle.

2/ Průběžný záznam o provozu vodních děl ovlivňujících průběh povodně.

Nad obcí Dolany se nachází vodní dílo jez Dolany a elektrárna Dolany. Uvedené vodní dílo postupovalo při povodni dle povodňového plánu Povodí Vltavy a veškeré informace nám byly předávány bezprostředně, pravdivě a dík těmto pracovníkům se podařilo zachránit značný majetek z míst, kam voda neodřízla příjezdové komunikace.

3/ Nejvyšší dosažená hladina – středa 14. srpna 2002 v 17,00 hod. Vltava se zastavil na kolejišti ČD, podle našeho odhadu a dle plánku vrstevnic obce došlo k navýšení o 9,5 m.

4/ Orgány zasahující v průběhu povodně a použité technické prostředky.

V průběhu povodně zasahovali pod jednotným velením občané naší obce rozděleni do skupin, pod vedením pověřeného styčného důstojníka. Byly použity technické prostředky obce – Multicar, fekální vůz, soukromý traktor, kontejnerové vozidlo Liaz firmy Machara, dopravní prostředky stěhovací firmy HOPE , soukromá osobní a dodávková vozidla občanů, traktor a 2 valníky ZD Tursko,,, soukromá čerpadla občanů, požární hadice TJ Sokol Dolany, VAP, elektrické prodlužovací kabely občanů. Ve skupinách byli naši občané, kteří mají zkušenosti z práce u Policie, Hasičského sboru, stěhovací firma, elektrikář, zkušení řidiči.
Nabídku pomoci od krizového štábu jsme využili pouze při čerpání topného oleje, čerpání sklepů a nabídky čerpadel jsme nevyužili, stačili jsme si sami až do doby, kdy došlo k likvidaci následků povodně. Nechci nijak zveličovat použití vlastních sil a prostředků ani snižovat tuto povodňovou katastrofu, ale nabídky pomoci bylo podle našeho názoru nutné směrovat jinam, kde ji bylo víc potřeba.
Poděkování patří zejména Rozvodným závodům Kladno, elektro - Kalců a firmě těžká mechanizace Rossenmuller.

5/ Vyhlášené stupně povodňové aktivity

Podle povodňové komise okresu, komunikace byla dobrá, pouze ve dnech, kdy byla u nás přerušena dodávka elektřiny a dále kdy došlo k zatopení telefonní ústředny docházelo k časovým skluzům. Vše ovšem vyřešil mobilní telefon a skutečně po dobu několika dnů veškerá opatření a komunikace šla přes mobil starosty obce. Zde je třeba poděkovat krizovému štábu okresu PZ, neboť toto telefonní číslo dostali všichni, kdo s námi v době povodně spolupracovali.

6/ Zaměření a zakreslení záplavy

Bylo provedeno jednak do leteckého snímku obce a jednak do katastrální mapy. Tyto dokumenty zůstanou nadále součástí povodňového plánu obce s vyznačením této x-leté vody.

7/ Výsledky monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění

Kvalita vody byla monitorována pouze vizuálně. Na katastru obce z našich zdrojů nebyly zjištěny žádné ekologické havárie, neboť v obci se v zatopené oblasti takové možné zdroje znečištění nenacházejí. Došlo k zatopení a vyplavení septiků rodinných domů a chat. Zaplaveny byly rovněž studny, z nichž některé sloužily jako jediný zdroj pitné vody, ovšem ve většině případů se jednalo pouze o studny s vodou užitkovou a v současné době první rozbory prokázaly stálou nevhodnost této vody k používání i jako užitkovou. Další opatření se provádějí. V místech kde bylo možno připojit RD na veřejný vodovodní řad byla tato opatření provedena.

8/ Rozbor příčin a průběhu povodně

Domnívám se, že rozbor příčin nenáleží hodnotit mě a průběh povodně je dostatečně popsán v povodňovém deníku.

9/ Vydané příkazy povodňových orgánů a jejich důsledky

Pokud se týká příkazů okresní povodňové komise a okresního povodňového štábu bylo naší snahou vždy tyto splnit včas. A ne vždy se to podařilo. Např. Obec bez možnosti telefonického spojení, faxu ,e-mail. Nutno poděkovat za vstřícnost, že celá řada opatření a zpětné prověření zadaných úkolů bylo možno řešit pouze mobilem. Vlastní příkazy naší povodňové komise probíhaly průběžně po celou povodeň, v podstatě až do skončení stavu nebezpečí, tedy do 23.9. 02. Celkové hodnocení povodně v důsledku přijatých opatření bylo provedeno poradou zastupitelstva a povodňovou komisí. Lze konstatovat, že jsme se v rámci našich možností vypořádaly s touto krizovou situací úspěšně. Je skutečností, že pokud bychom byli o rozsahu povodně informováni dříve, tedy o zvýšení hladiny o již zmíněných více než 9 metrů, bylo by možné zamezit některým majetkovým ztrátám.

10/ Prováděné zabezpečovací a záchranné práce

Tato opatření lze rozdělit na dvě části a to na opatření provádění v době vzestupu hladiny a opatření po kulminaci a poklesu hladiny Vltavy.Mezi opatření při vzestupu lze zařadit vyklízení prostorů, které hrozily zaplavením – převoz vozidel, odvoz a vystěhování do pater vybavení domácností, příprava evakuace osob, veškerá postupná vyrozumění při vyhlášení I až III stupně. Příprava materiálního vybavení pro záchranné práce, příprava techniky, soustředění všech potřebných spojení, která budou třeba jak při vzestupu tak po poklesu hladiny, kontroly chatových osad, postupné odpojování el. přívodů, odpojování veřejného osvětlení, zajištění prostoru pro evakuované osoby, příprava materiálu pro stavbu hrází a utěsnění rodinných domů a další podle operativní situace, která byla vyhodnocována každou hodinu. Mezi opatření po poklesu hladiny lze zařadit – čerpání sklepů, ostatních zaplavených prostor včetně odklízení bláta, kontrola v terénu stran úhynu zvířat, čištění a postupné připojování elektřiny do jednotlivých RD, zajištění revizního technika, statika, humanitární pomoci, její distribuce, čerpání studní, postupné vyklízení jednotlivých objektů, odvoz odpadu na depo, zpřístupnění veškerých komunikací, prořezy padlých stromů a opět fotodokumentace, zajištění poradenské činnosti pro občany, hygienická opatření.

11/ Počet a druh zaplavených objektů

Bylo zaplaveno 19 rodinných domů, dále sportovní areál TJ Sokol, výcvikový areál ZO Dolany, zahrady a úplně zničeno 23 chat. Povodeň postihla v naší obci celkem 78 trvale bydlících obyvatel + neustanovený počet chatařů – 23 chat, dále zaplaven objekt jezu Dolany a elektrárny Dolany.

12/ Počet evakuovaných osob

Celkem 41 osob, v současnosti pouze 25 osob.

13/ Stav dopravní a technické infrastruktury

V obci nedošlo k poškození komunikací s asfaltovým povrchem, zde postačovalo pouze odstranění bláta a umytí vozovek. Škody vznikly na místních a účelových komunikacích obce bez asfaltového povrchu, které jsou v současné době uvedeny provizorně do stavu sjízdnosti, ale budou vyžadovat následnou řádnou opravu.
Vodovodní řad nebyl zasažen, rozvody telefonních a elektrických vedení byly hned zprovozněny. Kanalizace a ČOV v obci není, na našem katastru ovšem stále trvají opravy sdělovacích a zabezpečovacích kabelů ČD, stejně jako oprava plavebních komor, jezu a elektrárny.

14/ Věcný rozsah a odborný odhad povodňových škod

Věcný rozsah již byl vyjmenován ve shora uvedeném textu, kde byly pouze opomenuty škody ČD a k odbornému odhadu povodňových škod lze konstatovat, že není možné odhadnou na našem katastru škody, které vznikly České dráze, Povodí Vltavy (plavební komory, jez, elektrárna). Náklady na bezprostřední odstranění odpadu ze vsi a prvotních povodňových škod byly odhadnuty na 477.000 Kč. Celková škoda, na majetku obce a občanů trvale bydlících, byla odhadnuta na 37.090.000,- Kč. K tomu je třeba dodat, že zde n e j s o u zahrnuty škody na rekreačních objektech a motorových vozidlech, které dle odhadu činí cca 12000000 Kč.

15/ Fotografické snímky a filmové záznamy

Byly pořizovány v průběhu celé povodně, tedy při zvyšování hladiny, kulminaci i poklesu. Tímto jsou zadokumentovány i veškeré škody, které v našem katastru vznikly. Jsou pořízeny i amatérské filmové záznamy. Tato dokumentace je v současné době shromážděna na OÚ, ale není dosud utříděna.

16/ Výsledky terénního průzkumu a šetření

Průzkum terénu probíhá do současnosti, stejně jako tomu bylo při povodni, kdy každý den byla situace operativně řešena jednak z pohledu potřeb obce a zajištění chodu obce a dále konzultace s povodní postiženými občany. Na základě těchto šetření je nadále určován postup při odstranění povodňových škod.

17/ Posouzení účinnosti provedených opatření a návrh na odstranění následků povodně

Opatření prováděná obcí lze hodnotit jako účinná, včasná a vzhledem k situaci odpovídající.
Zejména včasným odpojováním elektrických sítí, vystěhováním majetku občanů na bezpečná místa, včasným a přesným informacím / jez Dolany / a tím vyrozumění ohrožených obyvatel
a zejména ochotou dobrovolníků došlo uchránění velkých materiálních hodnot.
Přesto mohlo dojít k nižším škodám. Důvody spatřuji jednak v celkovém podcenění výše vzestupu hladiny Vltavy, neboť se dá konstatovat, že obecně se počítalo výší max. na úroveň 100-leté vody a v době, kdy bylo jasné, že hladina bude vyšší, nebylo již možné se do některých lokalit už dostat. Samotné vystěhování věcí do vyšších pater tedy bylo v řadě případů naprosto neúčinné. To platí i o chatařích z osady Kocanda, kteří zažili povodeň v roce 1981 a ponechali si vozidla na nejvyšších místech svých pozemků, ačkoli měli možnost z osady vyjet. Později již ústupová cesta nebyla. Pokud ovšem nehodlali odjet rovnou při první vlně povodně, kdy nijak ohroženi nebyli, raději podstoupili riziko zaplavení zahrad a případně i vozidla, než riziko – vloupání do vozidla na místě proti povodni chráněném, ale odlehlém, bez možnosti dohledu na své vozidlo.
Dalším problémem bylo včasné vyrozumění některých chatařů. K tomu bližší vysvětlení. V rámci změny povodňového plánu obce v roce 2000 jsme požadovali na každý objekt, který se nacházel pod hranicí 100-leté vody, vlastní stručný povodňový plánek. Na předtisku, který majitelé těchto objektů obdrželi, jsme požadovali pouze orientační plánek objektu s vyznačením důležitých míst v objektu a zároveň způsob vyrozumění majitelů. U osob trvale bydlících v obci se záměr podařil, ale u chatařů naprosto selhal. Obec se nedozví, pokud chatař svou chatu prodal či přenechal do užívání jiné osobě a právě zde je potíž v komunikaci.
Informace z katastru nemovitostí jsou při změnách dost nepřesné.
Dále lze chataře rozdělit na „dolanské „ a ostatní.
Vzhledem k tomu, že od rok 2002 obec vybírá poplatky za likvidaci odpadů, ti „dolanští“ si poplatky uhradili a při té příležitosti jsme si doplnili kontakty na majitele pro případ možného vyrozumění. Chataři „ne-dolanští“ se dosud uhrazení poplatku vyhýbají. Z toho vyplývá, že obec nemá ani operativní kontakt s majiteli těchto objektů. Jak se ukázalo je to závažný nedostatek, který je třeba napravit.
Opatření k odstranění následků povodně asi není třeba podrobně rozebírat, jsou asi všude stejná. Lze je rozdělit na práce bezprostředně po poklesu hladiny, což bylo zprovoznění komunikací, znovuzprovoznění elektrických rozvodů, vyčištění rozvaděčů, výměna el. hodin, zajištění prohlídek objektů statikem, revizním technikem elektro. Čištění, čerpání úklid, odvoz a stále dokola na celém katastru. Uklízíme i v současné době. S touto činností byla spojena opatření směřující k pomoci nejvíce postiženým domácnostem. Díky státu a charitativním organizacím se úspěšně dařilo pro naše občany základní věci zajistit. Znovu je potřeba zdůraznit pomoc občanů. Pomohli nám i hasiči z Dolan u Olomouce, dík náčelníkovi OVS pplk. Kosovi za pomoc vojáků i firmám s těžkou mechanizací ,ZD Tursko a ČD i senátorovi MUDr. Svobodovi a krizovému štábu okresu a kraje.
Souběžně s touto fyzickou a materiální pomocí byly připravovány kroky k pomoci finanční a zejména metodické. Tedy kdo má nárok na co, jak požádat a kam, na jaký formulář a co doložit a do kdy. K tomu proběhly v obci dvě veřejné besedy s občany a jinak byly prováděny konkrétní konzultace. Je možné konstatovat, že jsme byli s povodní postiženými občany v každodenním kontaktu do druhé poloviny září. Souběžně probíhal odhad škod a opatření k likvidaci, zejména s kvalifikovaným finančním odhadem. Zde je třeba ocenit zejména pomoc ing. Kučery a ing. Hálkova. Tato administrativní stránka povodňových škod je, dle mého názoru, pro malý OÚ stejně náročná jako povodeň sama.
Díky povodňové sbírce, kterou KÚ bez průtahů povolil, se obci dostalo i finanční pomoci, která byla a je směřována na obnovu chodu v zaplavených částech obce a do povodní postižených domácností. Stejně tak okamžitá finanční pomoc, cestou KÚ, pomohla obci s likvidací povodňového odpadu.
Další kroky k obnově území jsou ještě před námi.

18/ Zhodnocení stávajícího povodňových plánů.

Povodňový plán obce Dolany byl zpracován zodpovědně a prokázal svou funkčnost až do hranice 100-leté vody, na kterou byl postaven. Přesto zde chybí řada věcí, které bude nutno doplnit i s ohledem na výši hladiny v letošním roce. Letošní povodeň by měla dát praktický základ pro další generace, ač bych jim přál, aby jej nemusely nikdy nevyužít.
V současném plánu se ukázaly nedostatky jako je neúplné spojení na všechny objekty, které mohou být ohroženy, důležitá telefonní čísla je třeba každoročně aktualizovat. Která to jsou se letos jasně ukázalo. Je na zvážení, zda mít v povodňové komisi profesionály z řad Policie, Hasičského sboru, profi-řidiče a podobně, protože v případě takovéto živelné pohromy jsou odvoláni k plnění úkolů státu./ V našem případě Spolana Neratovice /. Dále je třeba počítat s odříznutím příjezdových komunikací i za nižšího stavu, z čehož následně plyne, že nelze udělat další opatření při zvýšení hladiny, pokud by situace taková opatření vyžadovala.
Pro nové zastupitelstvo bude doplnění povodňového plánu jedním z prvních úkolů.

19/ Výsledky povodňových hlídek

Pro povodňové hlídky považuji za jednu z nejdůležitějších věcí dobrou instruktáž a hlásnou službu. Prvořadé je ihned hlásit zjištěné stavy a splnění každého pokynu řídícímu centru. Uspoří se mnoho času a zejména nervů. V naší obci pracovaly hlídky bez problémů a splnily svůj účel.

20/ Předpovědní a hlásná povodňová služba.

Předávání informací o průběhu povodně nemělo nedostatky. Za to dík pracovníkům Povodí Vltavy – elektrárna a jez Dolany a okresnímu povodňovému štábu. Sdělovací prostředky podávaly informace, které mnohdy komplikovaly práce, neboť lidé věří všemu co zde slyší a nechtějí si přiznat, že mnohdy jde pouze o názor na věc a ne fakta. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že bylo možné některé lokality informovat o rozsahu povodně dříve. Ve sdělovacích prostředcích je třeba vyčlenit a přesně specifikovat oficiální úřední zprávy od názorů a stanovisek novinářů a politiků.

21/ Hodnocení záchranných a zabezpečovacích povodňových prací

Na tyto otázky jsou odpovědi již v shora uvedeném textu. Velký problém nám nastal při obnovení provozu ČD, neboť stále ještě podmáčený povrch přenášel otřesy z kolejiště velmi daleko mezi podmáčené rodinné domy a docházelo k dalšímu následnému praskání zdiva a to až do doby, kdy se podařilo snížit rychlost v těchto oblastech. Lze konstatovat, že toto byl asi největší problém, který nás nemile překvapil a mělo by se s ním počítat.

22/ Hodnocení evakuačních prací, ubytování a stravování evakuovaných občanů.

Vzhledem k tomu, že jsme malá obec s necelými 700 obyvatel a náš katastr je od řečiště stále stoupající, jedná se asi o specifický problém. Jednak bylo stále dost ochotných dobrovolníků pro stěhování i dostatečný počet vozidel. Ubytování bylo řešeno sousedsky a pro ty, kteří se nemohli vrátit je náhradní ubytování zajištěno. Postarali se sami nebo podnik nebo obec. Potřeba hromadného stravování se týkala pomocníků a pracovníků mimodolanských / vojáci, hasiči z Dolan u Olomouce/. Částečně byla využita budova OÚ Dolany, částečně tělocvična školy. Bude vhodné doplnit povodňový plán obce i možnost ubytování v obecních objektech, školce a škole, včetně možnosti vaření ve školní jídelně. Tyto objekty je možno vytápět a povodně nemusejí být vždy v létě. Stejně tak je třeba hledat vhodné objekty pro možnost uskladnění vybavení domácností a řešit ostrahu opuštěných objektů, což se ve spolupráci s OOP Libčice dařilo. Základní útvary Policie ČR je nezbytné pro taková opatření posílit a využívat možnosti kombinovaných hlídek se členy povodňových komisí, kteří mají dobrou místní znalost.

V Dolanech dne 21. října 2002
Dobš

Plánované odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální stavy toků

20.6.2024 23:20

Aktuální výška:

209 cm

20.6.2024 22:59

Aktuální výška:

448 cm

20.6.2024 23:20

Aktuální výška:

227 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Dolánky normální
Husinec - Čidlo5 Dolní Řež normální
LG Husinec-Řež normální

Nenaletet.cz

Nebát se a nenaletět

Projekt Nenaletet.cz přináší objektivní, ověřené a fakty podložené informace o aktuálních tématech. Pomáhá s orientací v tématech, která zajímají média, veřejnost, ale jsou také terčem dezinformačních kampaní a různých internetových podvodníků. 

Informační platformu provozuje Ministerstvo vnitra.

Mohlo by Vás zajímat

Naši partneři