Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Personální agenda Mzdová agenda BOZP Cestovní náhrady Inventarizace Inventarzace pozemků Statistické výkazy Účetnictví Poplatky - psi Poplatky - odpady Bytové hospodářství Pronájmy nebytových prostor Smlouvy na odběr vody Výběrová řízní (MŠ, ZŠ) Seznam dětí - zápis do MŠ a 1. třídy ZŠ Povodňový plán Vítání občánků Kamerový systém
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Evdence obyvatel Vedení personální agendy Vedení mzdové agendy Bezpečnost práce na pracovišti Vedeneí evidence estovních nhrad inventarizace inventarizace pozemků Statistické výkazy Vedení účetnictví Místní poplatky Místní poplatky Vedení bytového hospodářství Pronájm nebytových prostor Vedení smluv Výběrové řízení MŠ a ZŠ Podklad pro MŠ Vedení povodňvého pánu Vítání nově narozených obyvatel Ochrana majetku obce
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Obyvatelé obce zaměstnanci obce/OÚ zaměstnanci obce/OÚ zaměstnanci obce/OÚ zaměstnanci obce/OÚ zaměstnanci, zastupitelé zastupitelé   Fyzické osoby s platbním stykem s obcí Vlatníci psů Občané obce Nájemci pozemků Nájemci objektů občané části Debrno účastníci výběrového řízení děti aktuálních ročníků majitelé a obyvatelé ohrožených budov nově narozené děti zaměstnanci, návštevníci sběrného dvora
Kategorie osobních údajů jmenné, adresní, kontaktní, RČ, datum narození  jmenné, adresní, kontaktní, RČ, datum narození, čísla účtů, zdravotní pojišťovny, zdravotní stav jmenné, adresní, platový stupeň a třída, mzdové ohodnocení, počet odpracovaných hodin, výše odměn jmenné jmenné,  SPZ jmenné jmenné   jmenné jmenné, adresné jmenné, datum narození, adresné jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné jmenné, adresné, datum narození, profesní, zdravotní jmenné, adresné, datum narození jmenné, adresné, datum narození jmenné, datum narození podobizna
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, externí zpracovatel určení zaměstnanci určení zaměstnanci, zastupitelé určení zaměstnanci, zastupitelé, externí zpracovatel určení zaměstnanci, zastupitelé, statistický úřad určení zaměstnanci, zastupitelé, externí zpracovatel určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci, výběrová komise určení zaměstnanci, ředitel MŠ určení zaměstnanci, zastupitelé, extrní zpracovatel určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let 35-40 let 10 let 1 rok 3 roky 10 let 10 let 1 rok 5 let 1 rok 1 rok 1 rok 10 let 5 let 6 let 1 rok 10 let 1 rok týden
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c b b c c e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   §3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích §39 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
Není třeba vyplnit buňku Není třeba vyplnit buňku §8 zák. č. 561/2004 Sb.,
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§34 zákoa č. 561/2004 Sb., školský ákon §71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 128/2000 Sb., obecní zřízení
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x X X X X x X X X x X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE